Intelligenzia

Kognitiotieteen opiskelijajärjestö

Tiedote kognitiotieteilijöille 8.12.2015

2015-12-08 Perttu Lähteenlahtikognitiotiede

Kognitiotiede osana tiedekuntamuutosta ja Isoa pyörää

Helsingin yliopistossa liikkeellä oleva Iso pyörä sekä tiedekuntauudistukset saavat aikaan muutoksia, jotka vaikuttavat osaan oppiaineista erittäin merkittävästi. Kognitiotiede on yksi näistä aloista. Tällä hetkellä tilanne on vielä epävarma, mutta lupaavia askelia päätöksiä kohti on jo otettu.

Tausta

Psykologian ja logopedian siirtyessä lääketieteelliseen tiedekuntaan ja fonetiikan muuttaessa humanistiseen tiedekuntaan myös kognitiotiede joutuu muutospaineen alle sen jäädessä lähes yksin käyttäytymistieteiden laitokselle. Nykyiseen laitokseen tai tiedekuntaan jääminen ei ole tieteenalan kannalta vaihtoehto, joten uusia suuntia on kartoitettu loppukevään ja syksyn aikana. Heti alkuvaiheessa keskusteluun nousivat lääketieteellinen tiedekunta psykologian vanavedessä, humanistinen tiedekunta (johon kognitiotiede kuului ennen käyttäytymistieteellistä) ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (lyh. matlu). Näistä lääketieteellinen on jo suljettu pois ja humanistinen näyttää epätodennäköiseltä.

Yliopistoa kohtaavat lähitulevaisuudessa laajat Iso pyörä -hankkeen muutokset. Koko yliopiston viitekehyksessä kandiohjelmia on tarkoitus olla 50–60, kun nykyään luku on n. 300. Lisää Isosta pyörästä ja sen vaikutuksista käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan löydät Conduksen opiskelijaedustajien ylläpitämältä infosivulta: https://kayttispyora.wordpress.com/.

Nykytilanne

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on kognitiotieteen kehittymisen kannalta varteenotettava vaihtoehto, ja muutosta on syksyn aikana neuvoteltu. Matlun dekaani on nyt välittänyt viestin, jonka mukaan tiedekunta on valmis vastaanottamaan kognitiotieteen. Tätä voidaan pitää huomattavana askeleena toivottuun suuntaan. Vielä ei kuitenkaan olla neuvoteltu tiedekuntamuutokseen liittyvistä taloudellisista seikoista, joten muuttoa matluun ei voida pitää varmana.

Kognitiotieteen osalta on käyty myös keskusteluita sisäänoton välivuodesta vuodelle 2016. Laitosneuvosto päätti kokouksessaan 24.9.2015 ehdottaa tiedekuntaneuvostolle kognitiotieteen sisäänottopaikoista vuodelle 2016 seuraavasti: kandidaatintutkintoa suorittavat 0, maisterintutkintoa suorittavat 5. Sisäänottokysymystä ei ole vielä käsitelty tiedekuntaneuvostossa. Intelligenzian hallitus selvittää, mitä tämä tarkoittaa jatkoa ajatellen.

Mitä seuraavaksi?

Koko yliopistossa käynnissä oleva Iso pyörä -uudistus vaikuttaa myös luonnollisesti matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan paineena yhdistää pääaineita laajemmiksi koulutusohjelmiksi. Tätä silmällä pitäen kognitiotieteen ja tietojenkäsittelytieteen opiskelijajärjestöaktiivit ovat yhteistyössä luoneet esityksen yhteiseksi kandiohjelmaksi, joka yhdistää molempien koulutusten sisältöä monipuolisesti. Esitys lähetetään matlun johdolle, ja toiveena on, että se vastaanotetaan varteenotettavana Ison pyörän mukaisena koulutusohjelmana. Tässä vaiheessa esitys ei ole tarkoitettu julkisesti jaettavaksi, mutta esitykseen tullaan kysymään opiskelijoiden mielipiteitä esimerkiksi keskustelutilaisuuden muodossa, kun jatko selviää. Tiedekuntamuutos tarkoittaisi sitä, että kognitiotiede nykymuodossaan muuttuisi paljon ja tietojenkäsittelyn opintojen määrä lisääntyisi. Ottaen huomioon tekoälyn, robotiikan ja digitalisaation kasvavat vaikutukset voidaan kognitiotieteen ja tietojenkäsittelyn yhdistämistä pitää hyvin perusteltuna myös oppiaineen kasvamisen vuoksi.

Seuraava askel on dekaanien tapaaminen ennen joulua tai heti alkuvuoden aikana. Sen jälkeen tiedämme toivottavasti enemmän aikataulusta ja vastaanottavan tiedekunnan sisäisistä muutoksista, jotka epäilemättä vaikuttavat myös kognitiotieteen sijoittumiseen tiedekunnassa.

Terveisin, Intelligenzia ry:n hallitus